IN-IN Ubezpieczenia Gorzów

UBEZPIECZENIA AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest nieobowiązkowe, chroni nasze mienie w postaci samochodu przed ogólno pojętym zniszczeniem lub utratą. Ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawienia naszej szkody lub wypłacenia stosownej rekompensaty.

Zakres Auto Casco (AC) działania jak i przedmiot ubezpieczenia określa tylko i wyłącznie towarzystwo ubezpieczeniowe. Dlatego też może się okazać, że ubezpieczenie tanie AC w jednym zakładzie ubezpieczeń będzie się różniło znacząco od oferty drugiego towarzystwa. Polisa Autocasco swoją ochroną obejmuje zarówno nasz pojazd, jak i jego wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z polisy tanie AC gdy uszkodzimy nasz samochód podczas zderzenia z innym pojazdem. Odszkodowanie otrzymamy również za szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody, np. powodzi, wybuchu czy pożaru. Tanie AC chronić nas będzie także w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia czy dewastacji.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie we wszystkich przypadkach odpowiada za skutki zdarzeń. AC nie obejmuje szkód powstałych np. :

 • z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji - gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego;
 • w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody;
 • w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu;
 • w wyniku bieżącej eksploatacji;
 • podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
 • wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji;
 • w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski;
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu;
 • w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC;
 • w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy;
 • wskutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy).

Kontakt z Nami ułatwi Ci zakup polisy AC bez przepłacania.

Doradcy IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. porównają dla Was warianty, zakres, ceny oraz jakość i rzetelność wypłacania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań na podstawie czego będziecie mogli Państwo wybrać najkorzystniejszą dla Was ofertę. Wybrane tanie AC, w IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. można kupić w aż 11 ratach!

IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. najtańsze ubezpieczenie w Gorzowie Wlkp., dopasowane do realnych potrzeb Ubezpieczającego.

KONTAKT:

Kontakt z Nami ułatwi Ci zakup polisy bez przepłacania.

Doradcy IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. porównają dla Was warianty, zakres, ceny oraz jakość i rzetelność wypłacania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań na podstawie czego będziecie mogli Państwo wybrać najkorzystniejszą dla Was ofertę.

Wybrane ubezpieczenia, w IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. można kupić w aż 11 ratach!

IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. - najtańsze ubezpieczenie w Gorzowie Wlkp., dopasowane do realnych potrzeb Ubezpieczającego.

adres:
ul.Podmiejska 21a,
66-400 Gorzów Wlkp.
1 piętro, pokój nr 125
bud. HOLZWELT,
przed stacją paliw PKS